Åpenhetsloven og ansvarlig forretningsførsel

Alle våre partnere skal dokumenter at de driver ansvarlig forretningsførsel i henhold til åpenhetsloven.

Partnere som samarbeider med Infostation AS forplikter seg til å etterleve våre prinsipper om ansvarlig forretningsførsel. Prinsippene speiler Infostation’s retningslinjer for etikk. Vi krever at internasjonale menneskerettigheter respekteres og at våre partnere ikke skal medvirke til brudd på disse. Partnerne skal videre sørge for at arbeidernes lønn tilfredsstiller krav til minstelønn, at arbeidstid er i samsvar med gjeldende nasjonal lov, at arbeiderne har mulighet for tilstrekkelig hvile og at arbeidsavtaler er skriftlige på et språk arbeideren forstår. 

Infostation AS har egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.  Dette er tatt inn i selskapets dokumenter for eierstyring og selskapsledelse.

Infostation AS bidrar til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Videre forplikter vi oss til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i Infostation AS og til å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.